Status utbedringer 2020

Styret har hatt en meget travel høst og vi har jobbet målrettet for å sette i gang så mye som mulig av utbedringer. Her følger en kort oppsummering av alle vedlikeholds- og utbedringsoppgaver styret planlegger å utføre i løpet av 2020. OBOS Prosjekt bistår styret med gjennomføring av tiltakslister, befaringer, tilbudsrunder, kontrakter med mere for alle større arbeider. Flere tiltak er også på trappene, men avventer litt mer kartlegging før vi går ut med mer informasjon.

Vi kommer også tilbake med detaljert informasjon rundt de oppgavene som krever tilgang til leiligheter og byhus i egne poster her på nettsiden, samt direkte kontakt på SMS og oppslag i oppgangene.

Vi ber alle beboere sjekke om OBOS har korrekte opplysninger registrert på dere slik at vi får gjennomført disse tiltakene så effektivt og billig som mulig!

EL-tiltak

Varmekabler i taknedløp

Utskiftning av varmekabler ferdigstilles i uke 3. Det gjenstår montering av termostatstyring for varmekabler i byhusene.

Brannalarmsystem

Grunnet store driftsproblemer med det gamle anlegget er det nødvendig å skifte til nytt. Etter pristilbud har valget falt på ny leverandør. Dette medfører at alle gamle detektorer må skiftes i hele sameiet, men vi får nå nye, moderne multidetektorer som vil gi større presisjon og driftssikkerhet.

Av hensyn til felles brannsikkerhet og fordi styret har det overordnede ansvaret for brannsikkerheten i sameiet, har styret besluttet å legge Byhusene inn i felles alarmanlegg.

Oppstart planlegges 3. februar i oppgang nr. 45. Mer info følger.

Bytte av lys i trappeoppgang

Resterende lysarmatur byttes nå fortløpende. Sameiet ønsker også å koble på lysstyringssystem for å redusere energibruk og forlenge levetid på lampene.

Driftsanlegg

Sameiet ønsker å installere et sentralt driftsanlegg for å koble sammen styring av varmekabler, vifter, pumper etc. for å sikre mest mulig effektiv drift og oversikt over tekniske anlegg .

VVS-tiltak

Rørinspeksjon

Det bestilles rørinspeksjon for å kontrollere bunn- og uttrekksledninger i sameiet, med tilstandsvurdering.

Varmesentral / kjeller

Multiconsult og OBOS Prosjekt kartlegger varmesentral og rørføringer i kjeller for å planlegge utbedringer for å bli kvitt høyt trykk og temperatur på anlegget. Utbedring etter fyringssesongen.

Enøk-tiltak

Sameiet har fått innvilget støtte fra Enova til individuell måling av forbruk av varmtvann og fjernvarme. Dette vil ikke bare hjelpe oss i å finne eventuelle lekkasjer og overforbruk som skyldes feil på anlegget, men bidrar også forhåpentligvis til å redusere fellesutgifter ved å synliggjøre kostnader for dette overfor den enkelte beboer.

Det er i dag ingen insentiver for å spare på energien i sameiet, og dette ønsker styret å fremlegge et forslag for på årsmøtet. For de som sparer på energien vil det med dette være gode muligheter til å redusere fellesutgiftene knyttet til dette.

Utbedring fordelerskap

De fordelerskapene som det enten er lekkasjer fra, eller som har tegn på rustskader vil skiftes. Øvrige skap ligger an til å beholdes slik de er i dag, men dette vil vurderes nærmere ved montering av forbruksmåling. Vi vil da også få mulighet til å innregulere anlegget skikkelig.

Arbeider startes etter fyringssesongen.

Ventilasjon

Vi ønsker å kartlegge ventilasjonsystemene for å bedre ventilasjonen i leilighetene. Dette kan muligens ordnes med innregulering, slik at luftmengder blir riktige. En del leiligheter sliter med kraftig undertrykk, og friskt sug i ventiler, mens andre knapt har avtrekk.

Vi vil også vurdere energireduserende tiltak på fellesanlegg, med bl.a. redusering av temperatur i bod-området og garasjen som i dag virker, unødvendig høyt.

Vi avventer ledig kapasitet hos OBOS Prosjekt for bistand fra ventilasjonsrådgiver i dette arbeidet.

Bygningsmessige utbedringer

Det er behov for både små og store bygningsmessige utbedringer. Enkelte gjennomføres i bistand fra OBOS Prosjekt der tilbudskonkurranse er gjennomført, andre vil styret selv stå for gjennomføring av.

Ny garasjeport

Ny garasjeport montert 06.12.19, men vi venter fortsatt på montering av beslag etc. Dette ferdigstilles til 24.01.20.

Justering av vinduer og dører

Til sammen 46 leiligheter er utbedret for feil og mangler knyttet til vindusinnsetting. Det gjenstår utskiftning av noen få råteskadde vinduer, ellers er disse arbeidene ferdigstilt.

Utvidelse av tak over papirskur og nytt luftinntak

For å sikre murvegg rundt papirskur mot Bertrand Narvesens vei må vi forlenge tak over disse. Vi kommer også til å montere port og gitter rundt, så vi forhåpentligvis blir kvitt problemet med at folk setter fra seg mikrobølgeovner, sofaer etc. Vi må også bygge om luftinntaket mellom nr. 1 og 3.

Arbeidene er å regne som en fasadeendring og vi har levert søknad om rammetillatelse 08.11.19. Det er 12 ukers saksbehandlingsfrist, så vi kan ikke forvente oppstart før tidligst i midten av februar. 

Innfesting av rekkverk og justering av pergola

Justering av pergola i 5. etasje og kontroll av innfesting av rekkverk på terrasser i byhus må utføres for å hindre skader på murforblendingen.  

Lekkasje i garasjekjeller

Utbedring av lekkasje ved nr. 49. Puss og fiks av tidligere lekkasje som nå har stoppet, i taket ved nr. 3, 5 og 7 vil også utføres.

Utbedring av takterrasser

Fuktsikring av fasadene er veldig viktig for å sikre levetiden på murverket, og utbedring av alle takterrasser i 4. og 5. etasje for etablering av tilstrekkelige fallforhold og avrenning fra terrassene er i denne anledning et viktig tiltak. Vi planlegger for å ta alle terrasser samtidig for best mulig framdrift og økonomi i disse arbeidene.

Styret kommer tilbake med mer info om løsningen som er valgt når vi nærmer oss oppstart, forhåpentligvis før sommeren.

Skiferfliser inngangsparti byhus

Helhetlig utbedring av fliser ved inngangsparti i byhus må vurderes. Det er flere steder der flisene i dag sprekker opp og løsner. Ses på samtidig med utbedring av takterrasser.

Kantstein ved papirskur nr. 1

Kantstein ved papirskur ved nr. 1 og 3 må utbedres.

Utbedring av murarbeid

Det er kartlagt en rekke utbedringer av murarbeider som vil starte opp etter påske. Det er mange forhold å utbedre, men få som krever ommuring. Dette er begrenset til et større parti i nr. 9 samt et litt mindre i nr. 49.

Vi kommer tilbake med mer info når det nærmer seg oppstart.

Uteområder

Ingen større oppgaver nødvendig i uteområdene og alle tiltak unntatt undernevnte planlegges innenfor normale driftskostnader. Det kan likevel være nødvendig med noe reparasjon etter alle bygningsmessige arbeider er utført.

Fuktsikring av støttemur

Innfrest beslag på støttemurene ved nr. 1 og 51 må utføres for å fuktsikre betongvegg i kjeller.

Del nyhetene fra Tiedemannsjordet
error