Branninnstruks

Brannalarmanlegg

Sameiet Tidemannsjordet har et adressert brannalarmanlegg med detektorer, varsellklokker / summere i trappeganger sluser leiligheter og i hele kjellerarealet. Byhusene har røykvarslere som ikke er knyttet til fellesanlegget.

Anlegget er knyttet til en brannalarmsentral plassert i telefordelingsrom i kjeller. Dette ligger ved kjøreport mellom hovedtavlerom og teknisk rom varmesentral.

Ved alle innganger fra gateplan, er det plassert et brannmannspanel. Panelet vil vise i hvilket område en alarm har utløst.

Brannvesenet har sin hovedangrepsvei ved kjøreport til kjeller. Ved porten er det installert en nøkkelboks hvor brannvesenet kan ta ut nøkkelen og komme seg inn i kjeller. Innenfor kjøreport er det plassert et brannmannspanel og en orienteringsplan.

Det vil si at brannvesenet ved en brann først vil gå til garasjen, og her vil det framgå hvor røykmelder har slått ut. Brannvesenet kan da planlegge sitt arbeide basert på mulig tilkomst som vist på orienteringsplanen.

Brannalarmanlegget har en alarmoverføringsenhet som sender melding til brannvesenet om brann i fellesområder.

Manuelle meldere

Ved hver trappoppgang i kjeller og i hvert inngangsparti er det plassert manuelle brannmeldere (knus glasset ). Disse melderne utløser alarmen direkte.

OBS. Hvis man røyker inne, MÅ man sette ventilasjonen på fullt, hvis ikke vil alarmen gå av. Det er ikke mulig å slå av selve alarmapparatet inne i leilighetene. Så blir det røykfullt av sigarettrøyk eller stekeos., vil alarmen gå av.

Branndører

I trappeoppganger er det sluser mot garasje, boder og leiligheter. Her finnes det branndører som står åpne på magnetholdere. Disse dørene skal stå åpne inntil røyksensoren ved døra detekterer røyk.

Det samme gjelder seksjoneringsdører og branngardiner i garasje. Branndører og leilighetsdører er utstyrt med selvlukkere. Disse må ikke frakobles, da dette vil svekke brannsikkerheten i bygget. Man må heller ikke fjerne dørpumpene på dørene inn til leiligheten. Disse skal sørge for at leilighetsdørene ikke står åpne i tilfelle leilighetsbrann.

Røykluker

I toppen av hver trappeoppgang finnes en røykluke for å slippe ut røyk fra trappoppgangen ved evt. røykutvikling. Denne betjenes av knus glasset betjening ved inngangsparti i hver trappoppgang (ved siden av brannmannspanelet). Denne benyttes vanligvis av brannvesenet, og den er ikke en brannmelder som varsler brannvesenet.

Heis ved brannalarm

Ved utløst brannalarm skal heisen ikke benyttes. Heisen er tilknyttet brannalarmanlegget, og denne vil gå ned til 1. etg og stanse ved brannalarm.

Rømning

Ved utløst brannalarm og ved brann skal alle rømme huset ut på bakkeplan ved inngangsparti. De som oppholder seg i kjeller eller garasje rømmer opp i trappeoppganger til bakkeplan.

Det er montert ledelys som sørger for tilstrekkelig lys under rømning. Markeringslys med grønne piler viser rømningsretning i trappeoppganger, garasje og kjeller.

Samlingsplass er ved Klatrestativet / humpene i Tiedemannsparken.

Vi har avtale med Oslo Brann og redningsetat som innebærer følgende rutiner for bruk av brannvarslingspanelet som er montert i inngangspartiet til hver oppgang.

Instruks brannpanel

1) Panelet skal kun betjenes og endres av Brannvesenet.

2) Dersom du vet hvor det brenner, stå utenfor oppgangen og rettled brannvesenet når de ankommer.

3) Ved feilmelding RING 23 46 96 00 og meld fra til Brannvesenet om at det er en feilmelding.

4) Ved brann skal alle beboere evakuere boligen og samles på oppstilingsplassen som er ved Fotballbingen på nedsiden av byggetrinn 2.

Ved brannalarm løses branndørene inn til brannsluser automatisk ut som en brannsikring ved røykutvikling. Under tester har vi erfart at flere branndører kan bli stående i klem pga sko, dørmatter og barnevogner som er plassert i brannslusen og foran branndørene. Dette er svært alvorlig og vil under røykutvikling føre til direkte livsfare for beboere i de øverste etasjene.

Vi gjentar derfor:
Brannsluser fra trapperom til leiligheter er en rømningsvei og fellesareal. Lagring i sluser skal ikke forekomme. Noen par sko og dørmatte kan godtas.

Styret må pga. HMS regelverk påse at brannslusene tømmes for eiendeler utover dette.